Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.

Projektas, siekiantis įkvėpti naujam gyvenimui sielovada.de

2020-06-03 09:10:11
Dalinkis:
Kunigas Romualdas  Liachavičius

Paskutinį gegužės sekmadienį Pietų Vokietijoje gyvenantys lietuviai rinkosi į šv. Mišias ant Birkenkopfo kalno Štutgarte švęsti Sekminių.  Visus – mažus ir didelius, jaunus ir senus – sukvietė ekumeninio projekto „Sielovada.de“ įkūrėjas Karolis Genutis. Šv. Mišias aukojo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo įgaliotas Vokietijoje rūpintis lietuvaičių sielovada kunigas Romualdas  Liachavičius.

Sielovada.de įkūrėjas Karolis Genutis

Birkenkopfo kalnas dar yra vadinamas Monte Šerbelino ( vok. Scherbe – šukė). Per karą Štutgartas buvo itin sugriautas. Pokariu valant gatves pastatų nuolaužos buvo vežamos ant šio kalno. Kartu čia galėjo patekti ir žmonių palaikų dalys, pelenai. Dabar ant kalno, tarp buvusių namų fasadų dalių luitų, stūkso didžiulis metalinis kryžius, tarsi skaudus priminimas.

        Kunigas R. Liachavičius Sekminių šventimą ant šio kalno pavadino simboliniu: „Sekminės – naujas įkvėpimas naujam gyvenimui. Mes pakilom iš karantino, iš suspausto kvėpavimo, pakilom ant to karų kalno, virš visų konfliktų, iškėlėm rankas ir mes einam į naują alsavimą. Tam, kad taptum Žmogumi, reikalingas Dievo alsavimas. Dievas sukūrė žmogų iš mažosios raidės. Dievo dvasia moko mus būti Žmogumi. Ne Homo sapiens. Žmogus pagal Dievo valią turi vardą, gali mylėti, slaugyti, globoti, atleisti, net už priešą melstis. Jis nėra tas, kuris žudo, keršija. Priimkite Dievo dvasią. Kam atleisite nuodėmes, jos bus atleistos, kam sulaikysite, bus sulaikytos. Sekminės yra daugiau nei šventė, jos išgyvenamos kiekvieno savaip. Tai momentas, kai prisimenama, kokiu keliu Dievas veda.“

          Šv. Mišių metu griežė smuikininkė Rolanda Azadeh. Po pamaldų „Ridigdo“ ansamblio vadovas, Štutgarto lietuvių bendruomenės pirmininkas Juozas Vasiliauskis paėmė į rankas gitarą, vėliau – akordeoną ir visi kartu dainavo visiems gerai žinomas Vytauto Kernagio dainas, pagerbdami Anapilin išėjusio aktoriaus ir bardo atminimą. Ant kalno buvę kiti žmonės smalsiai stebėjo aplink improvizuotą altorių, uždengtą Trispalve, susibūriusius lietuvius bei klausėsi jiems nesuprantama kalba dainuojamų dainų.

Projekto vadovas K. Genutis papasakojo, jog „Sielovada.de“ startavo 2019 m. spalio pradžioje piligriminiu žygiu už Vokietijos lietuvių dvasinį atgimimą. Tuomet žygeiviai įveikė 30 kilometrų, sujungdami du lietuvybe persmelktus, Vokietijos pietuose esančius miestus – Bad Viorishofeną (Bad Wörishofen), kuriame yra Šv. Kazimiero koplyčia ir buvusi lietuvių vyskupo Antano Deksnio rezidencija, ir Augsburgą, kur Alt Postweg gatvėje, buvusioje Hochfeldo stovykloje, pastatytas lietuviškas dėkingumo geradariams kryžius.

Projektas sieks suburti krikščionis Vokietijoje ekumenininiuose susitikimuose. Tai Atsinaujinimo diena sausio  mėnesį,  piligriminiai  žygiai Didįjį  penktadienį ir per Atvelykį, vasarą  rengs šeimos stovyklą, kad šeimos galėtų  liudyti  vaikams ir perduoti tikėjimo  darbus. Rudenį  vėl leisis kartu į piligriminį žygį. Planuojama burtis keturis kartus per metus. Jeigu  įsivaizduosime  kalendorių,  tai pieškime kryžių. Viršuje, žiemą – Atsinaujinimo  diena, apačioje, vasarą – šeimų stovykla, ir iš šonų – du piligriminiai žygiai. Žinoma, tikimasi, jog ir  Sekminės Štutgarte taip pat taps tradicija.  

Anot K. Genučio, pagrindinis projekto tikslas yra skelbti Gerąją naujieną: „Mes esame užsienyje  ir mūsų nėra  daug. Todėl svarbu ir nuostabu,  kai mes sujungiame tikėjimą  ir kultūrą  kartu. „Evangelijoje pagal Matą“ cituojami Jėzaus žodžiai: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.” Tai „Sielovados.de“ tikslas ir mano kaip žmogaus.“

             Krikščionišką projektą remia katalikų evangelizacijos bendruomenė Lietuvoje „Naujoji sandora“, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Augsburge reziduojantis kunigas R. Liachavičius bei krikščioniška radijo stotis Lietuvoje „Xfm“.

            „Lietuvos himno žodžiais kviečiu jungtis prie mūsų  visus, kurių dvasia atlieps:  Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia. Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!
           
Manau,  šie himno žodžiai yra parašyti labai tvirtai kaip tikejimas ir kultūra,  ir  mūsų Lietuva  turi eiti šia kryptimi. Tai mane uždega skelbti Gerąją  naujieną  ir skelbti šiandien ne tik lietuviams, bet ir vokiečiams“, – užbaigė pokalbį K. Genutis.

Angelė Digaitytė

A. Digaitytės ir K. Genučio nuotraukos

2020-06-03

Facebook komentarai